תנאי ביטול עיסקה לרכישת מנוי

הסכם הרשמה למנוי במועדון ספורט מיתר תקציר הוראות ונהלים
 
1. ידוע לי שתקופת המנוי, הינה לעונה מיום הצטרפותי ועד 30.4.2021 וכי צירוף כל בן משפחה נוסף (עפ"י ההגדרות לסוגי מנויים), יעשה במחיר המחירון הנקוב ועד לסיום תוקף המנוי 30.4.2021.
 
2. דמי הרשמה : כל מנוי יחויב בתשלום דמי הרשמה בסך של 10% מסך דמי המנוי . (עפ"י ההגדרות לסוגי מנויים)
ידוע לי כי דמי ההרשמה אינם ברי ביטול/החזרה בכל מקרה בו יופסק המנוי שלי לפני מועד סיומו.
 
3. הקפאת מנוי : לא ניתן להקפיא מנוי.
 
4. אישור רפואי: האימון בחדר כושר במועדון מותנה בהמצאת אישור רפואי מתאים ע"פ דין ובקיום בדיקות רפואיות כפי שמחייב החוק . האחריות המלאה להמצאת האישור הרפואי והעלויות הכרוכות בכך חלות על המנוי . ללא אישור רפואי תקף לא יתאפשר למנוי להתאמן במועדון זאת מבלי לגרוע מחובתו להמשיך ולשלם תמורת המנוי שנרכש. האחריות לכל נזק בריאותי שיגרם למנוי כתוצאה מהחלטתו להשתתף בפעילות גופנית , זו או אחרת, במתקני המועדון תחול על המנוי בלבד. על המנוי חלה האחריות המלאה לקבל חוות דעת רפואית באשר למצב בריאותו, בהתאמה לפעילות אותה יבחר לעשות במתקני המועדון.
 
5. יתכן ויוגבל משך השימוש במתקנים מסוימים בזמני עומס של מנויים במועדון.
 
6. המועדון רשאי לסיים פעילותו של כל מנוי במקרה של אי קיום הוראות תקנון זה ו/או הוראות צוות המועדון וההנהלה ו/או במקרה של הפרת משמעת ו/או התנהגות ו/או התבטאות מילולית גסה, פרועה , אלימה , מעליבה ו/או התנהגות שיש בה כדי לסכן את שלומם ורכושם של מנויי המועדון וצוות העובדים.

7. המנוי מאשר כי קרא הבין והסכים להוראות ההסכם המהווה חוזה בינו למועדון ומתחייב לכבדו ולנהוג לפיו.

8. ידוע למנוי כי עותק מתקנות ונהלי המועדון עומד לעיון במשרדי המועדון.

9. מוסכם עלי כי כל הזכויות לשימוש שקיבלתי במסגרת המנוי (כולל כרטיסי אורח) יפוגו בתם תוקף המנוי ולא תהיה לי כל טענה בגין אי ניצול. 

10. ידוע לי ואני מסכים , כי המועדון רשאי להפסיק את הפעילות במתקני המועדון , ובכלל זה , בריכות שחייה , לתקופה קצובה עליה תחליט הנהלת המועדון, וזאת עקב תקלות או נזק במתקנים המחייבים תיקונם , או לרגל ביצוע פעולות תחזוקה הכרחיות, כל זאת ללא מתן פיצוי לחברי המועדון ולציבור המנויים בו, בגין התקופה בה תופסק הפעילות. 

11. ביטול המנוי (הפסקת החברות במועדון):
11.1. מנוי רשאי להגיש בקשה לביטול מנוי בכל עת. הבקשה תוגש בכתב למזכירות מועדון הספורט מיתר.
11.2. במקרה  של  ביטול  מנוי  בתוך  שבועיים ראשונים  (14 ימים)  ממועד  ההצטרפות, ניתן לבטל  את המנוי בהודעה מוקדמת  בכתב  להנהלת  המועדון.  דמי  המנוי יוחזרו  למנוי  בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% מעלות או 100 ¤ לפי הנמוך מביניהם לכל מנוי.( בעת ביטול המנוי, ישיב המנוי למועדון הטבה ו/או שווי של כל הטבה אשר נתקבלה בעת רכישת המנוי) 
11.3. תקופת המנוי המלאה מתחילה ב – 27 ביוני 2020 ומסתיימת ב – 30 לאפריל 2021. סה"כ התקופה המרבית –10 חודשים (תקופת המנוי המלאה תסתיים ב – 30 לאפריל 2021  גם לחברים שהצטרפו למועדון אחרי ה – 27 ביוני 2020).
11.4. הגדרות:
"תמורה" – כל תשלום שעל המנוי לשלם למועדון הקשור לחברותו לתקופה קצובה.
 "מחיר חודשי בעסקה" – המחיר שעל המנוי לשלם בעד זכות השימוש לתקופה קצובה, כשמחולק במספר החודשים שבהם יש למנוי זכות שימוש כאמור.
"מחיר חודשי חלופי" – המחיר החודשי בעד השירותים הניתנים למנוי בעסקה קצובה, לו ההתקשרות הייתה לתקופה בלתי קצובה.
11.5. במקרה של ביטול לאחר 14 יום ממועד ההצטרפות, הביטול ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת הודעת הביטול. 
11.5.1. המועדון ישיב למנוי את התמורה ששילם או יבטל את חיובו בשל העסקה ויגבה את התשלומים כמפורט להלן: (א) החלק היחסי מהתמורה בעד זכות השימוש שיש לצרכן בתקופה שעד למועד כניסת הביטול לתוקף 
(ב)  דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד שבו הוחל בביצוע העסקה ועד מועד כניסת הביטול לתוקף, 
       בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה לבין המחיר החודשי במסלול החלופי. 
11.5.2. על אף האמור דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים המחושבים להלן: 
25% מהתמורה אם בוטלה בשליש הראשון של תקופת המנוי.
20% מהתמורה אם בוטלה בשליש השני של תקופת המנוי.
17% מהתמורה אם בוטלה בשליש האחרון של תקופת המנוי. 
הסכום שהיה על מנוי לשלם לולא הביטול, בעד יתרת תקופת המנוי המלאה ממועד כניסת המנוי לתוקף ועד לתום תקופת המנוי המלאה. 
11.6. חישוב  הזיכוי  לביטול  חלקי  במנוי  משפחתי,  הינו  בהתאם  להרכב  המשפחתי,  יחושב מהמחיר ששולם בפועל מהנרשם  האחרון ועד לנרשם הראשון. מוסכם עלי כי בביטול של אחד המנויים במשפחה , יתומחר תמיד החישוב לפי המנוי האחרון.
11.7. שימוש של יום אחד בחודש ייחשב כחודש מלא.
11.8. המנוי ישלם את החלק היחסי מהתמורה עבור מספר החודשים המלאים בתקופה שעד למועד כניסת הביטול לתוקף החל מ 27.6.20
11.9. בעת ביטול המנוי ישיב המנוי למועדון את כרטיסי האורח אשר לא נוצלו וכן יתווספו לתמורה הערך של כרטיסי האורח שנוצלו בפועל.
11.10. בעת ביטול המנוי, ישיב המנוי למועדון הטבה ו/או שווי של כל הטבה אשר נתקבלה בעת רכישת המנוי.

12. המנוי מאשר כי טרם חתימתו על הסכם הרשמה זה ניתנו לו תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר מספיק בע"פ בדבר זכותו להפסיק את המנוי , האופן והעלויות הכרוכות בכך, הוצג בפניו מחירון המסלול החלופי , וידוע לו כי המחירון החלופי דיפרנציאלי בהתאם לחודשי השנה.
13. ידוע לי כי מועדון הספורט כפוף להנחיות משרד הבריאות וכל הפסקה או צמצום פעילות לא יהיו לי כל טענות , דרישות לפיצוי או דרישה להפחתת תשלום .

14. התקציר/ תקנון ונהלים/תקנון העמותה/וטופס ההרשמה כולם ביחד ולחוד מהווים את ההוראות והנהלים החלים על המשתמשים בנכסי העמותה והמשתמשים מחויבים לפעול על פיהם. 

אפיק פרסום בניית אתרים